Jdi na obsah Jdi na menu

Obecné informace

V záchranářské kynologii od sebe nemůžeme dost dobře oddělovat psa a psovoda. Ti dva pracují stále jako tým – v případě jakékoli záchranné akce se vždy jedná o jejich společnou práci. Proto jsou značné požadavky kladeny jak na člověka, tak i na jeho psa. Jejich cílem je zajistit nejen úspěšnost jejich práce, ale také bezpečí jich samých, v mnohdy nebezpečných situacích, do nichž se mohou dostat.

Záchranářský pes
Pes by měl projevovat přirozený zájem o pachové práce, být vyrovnané povahy a mít pevné zdraví. Dalšími zcela zřejmými požadavky na záchranářského psa jsou důvěřivost a naprostá neagresivnost vůči lidem.
Pes by měl být také průběžně udržován v dobré fyzické kondici a na rozumné váze. Psi, kteří v neznámém prostředí projevují nervozitu (zejména štěňata a mladí psi si však na různá prostředí musejí samozřejmě nejprve přivyknout) nebo mají problémy s hlasitými zvuky - včetně střelby - se na záchranářského psa nehodí.
Psovod by si měl být vědom toho, že záchranářský pes musí nejen v určitých intervalech prokazovat své pracovní schopnosti, ale také být v předepsaných intervalech pravidelně očkován.

Psovod záchranář
Psovod by měl být fyzicky a mentálně přizpůsobivý a odolný. Patrně nejdůležitější je však schopnost týmové práce. Musí být také dobře odhadovat možné hrozící nebezpečí a velmi dobře znát reakce a hraniční schopnosti svého psa.
Pro tuto činnost jsou zcela nevhodní lidé, kteří kladou zájmy své před zájmy skupiny, a kteří se snaží dosáhnout cíle za každou cenu.

Jak se stát členem:
Rádi mezi sebou nové lidi přivítáme. Máte-li tedy zájem a chtěli byste se třeba i jen přijít podívat, tak neváhejte a klidně nám napište nebo zavolejte na uvedené telefony.

V souvislosti s dotazy potenciálních čekatelů Středočeské ZBK: přihlášku stačí vyzvednout a vyplnit na jakémkoli výcviku, který je vždy avizovaný na webových stránkách, není třeba jí posílat předem.
Přihlášku si můžete také stáhnout nebo jí obdržíte na výcviku.

Platba čekatelského příspěvku by měl být do měsíce od podání přihlášky.

Přihláška čekatele ZDE

 


ZPŮSOB PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ČLENŮ SZBK
Rozhodnutí prezidia č. 13/01 Svaz záchranných brigád kynologů České republiky

Platnost od 01.04.2001 - zpřesňuje a sjednocuje se způsob provádění přijímání nových členů SZBK

1.Na základě shrnutých zkušeností z uplynulých let a jednotlivých egionálních brigád se prezidium SZBK usneslo sjednotit přijímání nových členů do brigád ve všech regionech.

2. Důsledně plnit při přijímání nového člena čekatelské období, v němž uchazeč o členství v SZBK prokáže především sám sobě, ale i členské základně ZBK regionu, v níž se o toto členství uchází, že bude v budoucnu platným a kvalitním členem SZBK.

3. Období vymezené pro přijímání nových členů je stanoveno na prosinec-leden, tedy období výročních členských schůzí, které by měly být jedinými subjekty přijímajícími nové členy do svých řad. Přijímání nových členů v ZBK se tedy koná jedenkrát v roce.

4. Období čekatelství by mělo být minimálně šestiměsíční, avšak především dostatečně průkazné počtem regionálních akcí a účastí adepta na nich. Pokud z nějakých důvodů (zdravotní apod.) není účast adepta natolik četná, aby jeho členství mohli členové výboru členské základně doporučit, prodlužuje se čekatelství do další výroční členské schůze.

5. Pokud ani v prodlouženém čekatelském období není činnost adepta v souladu s představami členů výboru či členské základny je čekatelství ukončeno a adept není přijat. Rovněž může být čekatelství ukončeno kdykoli ve svém průběhu pro hrubé porušování kteréhokoli normativu SZBK, a to i s okamžitou platností.

6. V období čekatelství nemá adept právo nosit uniformu SZBK, symboliku svazu, ZBK regionu ani mezinárodní organizace IRO. Rovněž nemá právo hlasovací.

7. Adept má však právo zúčastňovat se v neomezené míře výcviku i všech akcí ZBK, v níž se uchází o členství. Rovněž má právo účastnit se akcí SZBK, jejichž propozice mu to dovolují.

8. Ve znění dalších normativů SZBK nemůže adept skládat zkoušky z výkonu s výjimkou vstupních zkoušek ZZZ a RH-E a vytrvalostních prověrek.

9. Čekatel v období svého čekatelství (1 rok, eventuálně při malé účasti na akcích 2 roky) platí dvojnásobný poplatek než řádní členové ZBK. Roční čekatelský poplatek se platí v nezkrácené míře i při zahájení čekatelství v pozdějších měsících roku (tedy i za neúplný kalendářní rok)

10. Adept obdrží v rámci svého poplatku zdarma oba platné zkušební řády (SZBK, IRO).

11. Do seznamu členů ZBK pro účely statistiky se do doby svého přijetí čekatelé neuvádějí a ani za ně není prováděn případný finanční odvod.

12. Přijímání adeptů do členské základny se provádí na výroční členské schůzi slavnostním způsobem. Od okamžiku přijetí získává zbývající práva člena SZBK. Je oprávněn nosit uniformu svazu a symboliku regionální ZBK, SZBK i IRO. Pokud má během čekatelského období složeny vstupní zkoušky, je oprávněn pokračovat ve vyšších stupních. Rovněž získává právo hlasovat, volit a být volen do těch orgánů svazu, které nevyžadují vyšší kynologicky odbornou kvalifikaci.

13. Dlouholetým a obzvláště zasloužilým členům může být na základě rozhodnutí výboru (SZBK nebo ZBK) uděleno čestné členství, které zachovává dotyčnému veškerá práva, avšak zbavuje jej po dobu platnosti uděleného čestného členství povinnosti platby ročního členského příspěvku.